جاڭا حابارلار

شينجياڭ لوپنۇر اۋدانىنىڭ كۇزگى كورىنىسى كوز سۇرىندىرەدى

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2018-10-18 17:04:05  
  


 
10-ايدىڭ 16-كۇنى، ساياحاتشىلار لوپنۇرلىقتار قىستاعىندا تۇيەگە ءمىنىپ سەيىلدەۋدە.  10-ايدا، شينجياڭ تارىم ويپاتىنا ورنالاسقان لوپنۇر اۋدانى كوپتەگەن ساياحاتشىلاردى باۋرادى. لوپنۇر اۋدانى قامداعان ساناققا نەگىزدەلگەندە، 10-ايدىڭ 1-كۇنىنەن 16-كۇنىنە دەيىن، لوپنۇر اۋدانى جەر-جەردەن كەلگەن ساياحاتشىلاردان 230 مىڭ (رەت) قابىلداعان، بۇل ۇقساس مەزگىلدەگىدەن %31.46 ارتقان

.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە