جاڭا حابارلار

تاماقتان كەيىن ءسۇت ىشسە، تىسكە قانقۇرت ءتۇسۋدىڭ الدىن الادى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-10-08 16:50:16  

 
   زەرتتەۋلەرگە نەگىزدەلگەندە، قۇرامىندا شەكەر نەمەسە كراحمال بار ازىق تۇتىنعاننان كەيىن، ءبىر ىستاكان ءسۇت ىشسە، تىسكە قانقۇرت ءتۇسۋدىڭ الدىن الادى ەكەن.
  ا ق ش ەللنۋس داشۋەسىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى، 20 ەرەسەك ادامعا تاجىريبە جاساعان، تاجىريبە جاساۋشىلار ولارعا  20 گرام بوتقا تۇرىندەگى ازىقتى تۇتىندىرىپ، ارتىنان سيىر ءسۇتىن جانە قايناعان سۋ ىشكىزگەن، زەرتتەۋشىلەر تاجىريبە جاساۋدان بۇرىن، تاماق ءىشىپ بولعاننان كەيىن، 2 -5  مينۋت ارالىعىندا سۋسىندى ءىشىپ بولىپ، وسىدان كەيىنگى 30 مينۋتتىءۇش باسقىشقا ءبولىپ تاجىريبە جاساۋ بارىسىندا ، تاجىريبە جاساۋدان بۇرىنعى تىستەگى باكتەريا داعىنىڭ قىشقىلدىق دارەجەسىنىڭ زور مولشەردە تومەندەگەندىگىن بايقاعان. زەرتتەۋشىلەردىڭ كورسەتۋىنشە، بوتقا تۇرىندەگى تاماقتى تۇتىنعاننان كەيىن، سيىر ءسۇتىن ىشسە، ءتىستىڭ قىشقىلدىق دارەجەسى  تومەندەپ، كەدەرگى جەڭىلدەپ،   اۋىز قۋىسىنىڭ قىشقىلدىق دارەجەسى جوعارلايدى ەكەن. زەرتتەۋشىلەر  تاعى دا ءبىر ىستاكان سيىر ءسۇتىن ىشسە، ءسۇتتىڭ ءتىس باكتەريالارىن ازايتىپ، ءتىستىڭ زاقىمدالۋىنان ساقتايتىنىن، ەگەر تاعى ءبىر ىستاكان جەمىس شىرىنىن ىشەتىن بولسا، تىسكە قانقۇرت ءتۇسۋدىڭ الدىن الاتىندىعىن دا  بايقاعان.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە