جاڭا حابارلار

ۇنەمى كەزدەسەتىن قان قىسىمدى تومەندەتۋ ءدارىسى دەنەدەگى قانتتى نەسەپ اۋرۋىن ەمدەۋدەگە پايدالى ەكەن

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2018-09-30 11:45:31  

 7-ايدىڭ 10-كۇنى، ا ق ش زەرتتەۋشىلەرىنىڭ جاريالاعان عىلىمي ماقالادا كلينيكالىق زەرتتەۋ بارىسىندا ۇنەمى كەزدەسەتىن قان قىسىمىن تومەندەتۋ ءدارىسى — «ۆەراپاميلدىڭ» حاۋىپسىز دا ءونىمدى جاڭا ەمدەۋ ءتاسىلى بولىپ، 1 تيپتەگى قانتتى نەسەپ اۋرۋىن ەمدەۋگە بولاتىندىعى ايتىلعان، ءبىراق، بۇل قورتىندىنى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن ءالى دە كەڭ كولەمدە زەرتتەۋ الىپ بارۋ كەرەك.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە