جاڭا حابارلار

ساياحات مادەنيەت كوركەمونەر ساۋىق كەشىنىڭ شينجياڭداعى ساپارى

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2018-09-14 19:32:06  

 ەرتىس بويىنان سالقىن سامال ەسىپ تۇر، دىر-دۋمانعا بولەنگەن كەشى بازاردان ءدامدى تاعام جەپ، كورىنىستەن مەيىلىنشە ءلاززاتتانعان ساياحاتشىلار، بۋىرشىنداعى قاناس سالتاناتى تەاترحاناسىنا كەلىسىمەن، كولەمدى ۇلتتىق ءان-ءبي مۋزىكالى كەسكىنى «قاناس سالتاناتى» قويىلدى. 2018-جىلعى اۆتونوميالى رايوندىق وزگەشە ساياحات ماركاسىنداعى بەلدى ساياحات مادەنيەت كوركەمونەر تەاترى بولىپ تاڭدالعان بۇل تەاتر 7-ايدا وزگەرتىلىپ قايتا قويىلعاننان قازىرگە دەيىن، 17 مىڭعا جۋىق ساياحاتشىنى باۋرادى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە