جاڭا حابارلار

رايونىمىز قالا-اۋىل تۇرعىندارىنىڭ نەگىزگى ەمدەۋ قامسىزداندىرۋىنا بەرىلەتىن قازىنالىق كومەك قاراجات پەن جەكە اقى تاپسىرۋ ولشەمىن جوعارىلاتتى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-09-07 11:41:15  

ستانسيامىزدىڭ حابارى: بيىل شينجياڭ قالا-اۋىل تۇرعىندارىنىڭ نەگىزگى ەمدەۋ قامسىزداندىرۋىنا بەرىلەتىن قازىنالىق كومەك قاراجات پەن جەكە اقى تاپسىرۋ ولشەمىن ءبىر ۋاقىتتا جوعارىلاتتى، مۇندا ءار دارەجەلى قازىنادان كىسى باسىنا بەرىلەتىن كومەك قاراجات ولشەمى 2017-جىلعى نەگىزدە تىڭنان 40 يۋان قوسىلىپ، ءار ادامنىڭ جىل سايىن 490 يۋاننان تومەن بولماۋىن جۇزەگە اسىردى.
ۇعىسۋعا قاراعاندا، مەملەكەت پەن اۆتونوميالى رايوندىق قازىنا مەملەكەت جانە اۆتونوميالى رايوننىڭ كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ قىزمەتىندەگى ءتۇيىندى اۋداندار، شەكاراداعى اۋداندار، وڭتۇستىك شينجياڭداعى ەكى ايماق، ءبىر وبلىس، اقسۋ ايماعىنىڭ كەلپىن اۋدانى، ءۇشتۇرپان اۋدانى كىسى باسىنا جىل سايىن 490 يۋاندىق ولشەممەن تولىق كومەك قاراجات بەرەدى؛ اۋات اۋدانى كىسى باسىنا جىل سايىن 456.5 يۋان كومەك قاراجات بەرەدى؛ وزگە اۋدان، قالا، رايوندار دا 423 يۋان كومەك قاراجات بەرىپ، ايماق ( وبلىس، قالا)، اۋدان ( قالا، رايون) سىندى ەكى دارەجەلى قازىنا سالىستىرما بويىنشا 67 يۋاندى ۇستىنە الادى ەكەن.
2018-جىلى شينجياڭداعى قالا-اۋىل تۇرعىندارىنىڭ ەمدەۋ قامسىزداندىرۋىنا جەكەنىڭ اقى تولەۋ ولشەمى دە ءبىر ۋاقىتتا 40 يۋان ارتىپ، كىسى باسىنا جىل سايىن 220 يۋان تاپسىرادى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە