جاڭا حابارلار

تيانشان ۇلكەن اڭعارىندا ساياحاتتادى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ گازەتى    2018-08-28 19:10:24  

ۇعىسۋعا قاراعاندا، قۇربان ايت كەزىندە ءۇرىمجى تيانشان ۇلكەن اڭعارى كورىنىس ءوڭىرى كۇنىنە 4000 ادامعا (رەت) تارتا ساياحاتشى قابىلداپ، ساياحاتشىلار تولاس تاپپادى. سۋرەتتە: 8 - ايدىڭ 26 - كۇنى ساياحاتشىلار تيانشان ۇلكەن اڭعارى كورىنىس وڭىرىندە ساياحاتتاۋدا.

سۋرەتتى ءتىلشىمىز شيە لۇڭ تۇسىرگەن


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە