جاڭا حابارلار

ءۇرىمجى ىرداچياۋ ۇلكەن بازاردىڭ جاياۋلار كوشەسىندە ساياحاتشىلار سەڭدەي سوعىلدى

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2018-08-20 18:51:03  

8-ايدىڭ 18-كۇنى، ساياحاتشىلار ءۇرىمجى ىرداۋچياۋ ۇلكەن بازاردىڭ جاياۋلار كوشەسىندە تاعامداردان ءدام تاتۋدا.

شينجياڭ ءۇرىمجى ىرداچياۋ ۇلكەن بازاردىڭ قۇرىلىستارى وزگەشە ستيلدە، باتىستىك بوياۋى قانىق، مول ءدامدى تاعامدار مەن ۇلتتىق ەرەكشە ونىمدەر ەلىمىزدىڭ ءىشى-سىرتىنداعى ساياحاتشىلاردى باۋرادى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە