جاڭا حابارلار

شينجياڭ تۇرعىندارىنىڭ ازاماتتىق كۋالىگىن باسقا جەردە ءبىتىرۋ قىزمەتىن باستاعاننان بەرى، وسى ءتۇر بويىنشا 421 كاسىپ ءبىر جايلى ەتىلدى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-07-09 12:32:42  

ستانسيامىزدىڭ حابارى: ءۇرىمجى قالاسى 7-ايدىڭ 1-كۇنىنەن باستاپ، شينجياڭ تۇرعىندارىنىڭ ازاماتتىق كۋالىگىن باسقا جەردە ءبىتىرۋ قىزمەتىن باستاعاننان بەرى، وسى ءتۇر بويىنشا 421 كاسىپ ءبىر جايلى ەتىلدى. بۇقاراعا اناعۇرلىم ويداعىداي قىزمەت وتەۋ ءۇشىن، ءۇرىمجى قالالىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسىنىڭ جان سانىن باسقارۋ تارماق اترەتى بۇرىنعىدا ءبىر جايلى ەتۋ ءتۇيىنى بولعان پويەز باتىس ۆاگزالى ساقشى بولىمشەسىن جاڭادان قوستى. قازىر، قالا بويىنشا ازاماتتىق كۋالىك بىتىرەتىن 31 ورىن بار. مۇندا، شينجياڭ پەداگوگيكا داشۋەسى ساقشى بولىمشەسىنىڭ كۋالىك ءبىتىرۋ ورنى سايباق رايونىنان شۇيموگۋ رايونىنىڭ گۋانجيڭ كوشەسى ءبىرىنشى ءنومىرلى اۋلاسىنا كوشتى.
ۇعىسۋعا قاراعاندا، ءۇرىمجى قالاسىنداعى زاڭدى ءارى ورنىقتى كاسىپتەنگەن، وقۋداعى جانە تۇراقتى قونىستانعان شينجياڭ نوپوسىنداعىلاردىڭ نوپوس داپتەرىن، موتورلى كولىك جۇرگىزۋ كۋالىگىن، پاسپورتىن الىپ ازاماتتىق كۋالىك ءبىتىرۋ ورنىنا بارىپ ۋاقىتى تولعان، بۇلىنگەن ازاماتتىق كۋالىگىن اۋىستىرۋىنا جانە جوعالتىپ العان ازاماتتىق كۋالىگىن تولىقتاپ تۇرعىندار ازاماتتىق كۋالىگى كاسىبىن بىتىرۋىنە بولادى ەكەن.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە