جاڭا حابارلار

بيىل اۆتونوميالى رايوندىق قازىنا قالا-اۋىل تۇرعىندارىنىڭ نەگىزگى زەينەتكەرلىك قامسىزداندىرۋىنا قارجى قوسۋ تەبىنىن ارتتىردى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-05-11 10:12:30  

ستانسيامىزدىڭ حابارى: بيىل اۆتونوميالى رايوندىق قازىنا قالا-اۋىل تۇرعىندارىنىڭ نەگىزگى زەينەتكەرلىك قامسىزداندىرۋىنا قارجى قوسۋ تەبىنىن ارتتىرىپ، ءبىر ميلليارد 589 ميلليون يۋان قارجىنى قالا-اۋىل تۇرعىندارىنىڭ نەگىزگى زەينەتكەرلىك قامسىزداندىرۋىنىڭ قوسىمشا قارجىسى رەتىندە ءتۇسىردى.
وسى رەتكى قارجى بۇرىنعى جىلدارداعىدان ءۇش اي بۇرىن بەرىلىپ، اۋدان-قالالار قازىناسىنىڭ قازىنالىق شىعىس اۋىرتپالىعىن جەڭىلدەتىپ، تۇتاس رايونىمىزداعى جاسى 60 تان اسقان ءبىر ميلليون 110 مىڭنان استام تۇرعىننىڭ جىل سايىنعى ءبىر مىڭ 380 يۋاندىق زەينەتكەرلىك اقىسىنىڭ ۋاعىندا تاراتىلۋىنا كەپىلدىك ەتتى، سونىمەن بىرگە 16 جاستان 59 جاس ارالىعىنداعى 4 ميلليون 700 مىڭنان استام تۇرعىننىڭ اقى تاپسىرۋداعى قوسىمشا قاراجاتىنىڭ تياناقتانۋىن قامتاماسىز ەتتى.
شينجياڭ 2009-جىلى، 2011-جىلى جەكە-جەكە اۋىل-قىستاقتاعى جاڭاشا قوعامدىق زەينەتكەرلىك قامسىزداندىرۋى مەن قالا-قالاشىق تۇرعىندارىنىڭ قوعامدىق زەينەتكەرلىك قامسىزداندىرۋى قىزمەتىن باستادى، ءارى 2011-جىلى بۇل ءتۇزىمنىڭ تولىق جالپىلاسۋىن جۇزەگە اسىردى. 2015-جىلى قالا-اۋىل تۇرعىندارىنىڭ نەگىزگى زەينەتكەرلىك قامسىزداندىرۋ ءتۇزىمى تۇتاس رايونىمىز كولەمىندە بىرلەستىرىلىپ اتقارىلدى. وسى ءتۇزىم اتقارىلعاننان بەرى، ەكى ءتۇرلى ءتۇزىم ساياساتىنىڭ بىردەي بولماۋى، ولشەمىنىڭ جوعارى-تومەن بولۋى جانە باسقارۋ بايلىعى بىتىراڭقى بولۋ سياقتى ماسەلەلەر ءونىمدى شەشىلىپ، جان سانى اينالىمى ىلگەرىلەتىلدى جانە قالا مەن اۋىلدىڭ پارقى ازايتىلدى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە