جاڭا حابارلار

تاماقتان كەيىن سيىر ءسۇتىن ىشسە، تىسكە قۇرت ءتۇسۋدىڭ الدىن الادى

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2018-03-29 20:14:43  
 زەرتتەۋلەرگە نەگىزدەلگەندە، قۇرامىندا شەكەر نەمەسە كراحمال بار ازىق تۇتىنعاننان كەيىن، ءبىر ىستاكان سير ءسۇتىن ىشسە، تىسكە قۇرت ءتۇسۋدىڭ الدىن الادى.
  ا ق ش ەللنۋس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى ەرەسەك 20 ادامعا تاجىريبە جاساعان، تاجىريبە جاساۋشىلار 20 گرام بوتقا تۇرىندەگى ازىقتى تۇتىنىپ، ارتىنان سيىر ءسۇتىن جانە قايناعان سۋ ىشكىزگەن، زەرتتەۋشىلەر تاجىريبە جاساۋدان بۇرىن، تاماق ءىشىپ بولعاننان كەيىن، 2-5 مينۋت ارالىعىندا سۋسىندى ءىشىپ بولىپ وسىدان كەيىنگى 30 مينۋتتىءۇش باسقىشقا ءبولىپ، تاجىريبە جاساۋدان بۇرىنعى تىستەگى باكتەريا داعىنىڭ قىشقىلدىق دارەجەسىنىڭ زور مولشەردە تومەندەگەندىگىن بايقاعان. زەرتتەۋشىلەردىڭ كورسەتۋىنشە، بوتقا تۇرىندەگى تاماقتى تۇتىنعاننان كەيىن، سيىر ءسۇتىن ىشسە، ءتىستىڭ قىشقىلدىق دارەجەسى تومەندەتىپ، كەدەرگى جەڭىلدەيدى. سونىمەن بىرگە، اۋىز قۋىسىنىڭ قىشقىلدىق دارەجەسى جوعارلايدى. زەرتتەۋشىلەر ءبىر ىستاكان سيىر ءسۇتىن ىشسە، ءتىس باكتەريالارىن ازايتىپ،ءتىستىڭ زاقىمدالۋىنان ساقتايتىنىن، ەگەر تاعى ءبىر ىستاكان جەمىس شىرىنىن ىشەتىن بولسا، تىسكە قۇرت ءتۇسۋدىڭ الدىن الاتىندىعىن بايقادى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە