جاڭا حابارلار

مامىر ايىنان باستاپ 4 – توپتاعى حالىق اقشاسىنىڭ ءبىر ءبولىمى اينالىمنان توقتايدى

    كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى    2018-03-24 17:44:39  

23 – ناۋرىز، بەيجيڭ. مەملەكەتتىك كەڭەستىڭ بەكىتۋىمەن، جۇڭگو حالىق بانكەسى بيىل 1 – مامىردان باستاپ 4 – توپتاعى حالىق اقشاسىنىڭ 100 يۋان، 50 يۋان، 10 يۋان، 5 يۋان، 2 يۋان، 1 يۋان، 20 تيىندىق قاعاز اقشا جانە 10 تيىندىق تەڭگە اقشانىڭ بازاردا اينالىمعا ٴتۇسۋىن ءبىرتۇتاس توقتاتادى. 4 – توپتاعى حالىق اقشاسىنىڭ ءبىر ءبولىمىنىڭ جيناقتاپ ايىرباستاۋ ۋاقىتى 2018 – جىلى 1 – مامىردان 2019 – جىلى 30 – ساۋىرگە دەيىن بولادى. وسى مەزگىلدە، قاريدارلار ءارقايسى بانكە فينانس تاراۋلارى ورىندارىنا بارىپ قولىنداعى اقشانى ايىرباستاۋىنا بولادى. جيناقتاپ ايىرباستاۋ مەزگىلى اياقتاعاننان كەيىن، 4 – توپتاعى حالىق اقشاسىنىڭ ءبىر ءبولىمىن ايىرباستاۋشىلار جۇڭگو حالىق بانكەسىنىڭ بولىمشە تاراۋلارى بەلگىلەگەن بانكە فينانس ورىندارىنا بارىپ جالعاستى ايىرباستاۋىنا بولادى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە