جاڭا حابارلار

كۇز ماۋسىمىنداعى قورعاس اۋدانىنىڭ كورىنىسى

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2017-11-06 20:00:15  

  ءار جىلى كۇز كەلىسىمەن، شينجياڭ قورعاس اۋدانىنىڭ تاۋىنداعى اعاشتار الۋان تۇسكە ەنىپ، شەبەر سۋرەتشىنىڭ قولىنان شىققان ماي بوياۋلى سۋرەتتەي كوركەم كورىنىس قالىپتاستىرىپ، ادامدى وزىنە باۋرايدى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە