جاڭا حابارلار

قاناستىڭ كۇزگى كورىنىسى

    كەلۋ قاينارى: ءتاڭىرتاۋ تورابى    2017-09-24 19:06:47  

بۇل قاناستىڭ 22-قىركۇيەكتە اۋەدەن تۇسىرىلگەن كورىنىسى

كۇز مەزگىلىندە، شينجياڭ قاناس كورىنىس رايونى ءبىر جىلداعى ساياحاتشىلاردىڭ قاۋىرت مەزگىلىنە ءوتتى، ءار كۇنى ەلىمىزدىڭ ءىشى-سىرتىنان كەلگەن نەشە ون مىڭ ساياحاتشى قاناستىڭ كۇزگى كورىنىسىن تاماشالايدى.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە