جاڭا حابارلار

ءتۇرلى فورماداعى مەكتەپ سىرتى قيمىلدارى وسپىرىمدەردىڭ جازعى دەمالىس تۇرمىسىنا جاڭا مازمۇن قوستى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-07-15 10:37:58  
قالينۇر بەلدەنبەك ۇلى كۇنەستەن حابارلايدى: وقۋشىلاردىڭ جازعى دەمالىسى باستالىسىمەن، كۇنەس اۋدانىنداعى مەكتەپ سىرتى قيمىل الاڭدارى قاربالاستىققا ءتۇستى، ءتۇرلى فورماداعى مەكتەپ سىرتى قيمىلدارى وسپىرىمدەردىڭ جازعى دەمالىس تۇرمىسىنا جاڭا مازمۇن قوستى، جۋىردا، كۇنەس اۋداندىق جاسوسپىرىمدەر مەكتەپ سىرتى قيمىل ورتالىعىنان ۇعىسۋىمىزشا، جازعى دەمالىس كەزىندەگى كۋرىستەر 10-شىلدە رەسىمي ساباق باستاعان.
جاس وسپىرىمدەردىڭ مەكتەپ سىرتى قيمىل ورنىنىڭ ادام تاربيەلەۋ رولىن تولىق ساۋلەلەندىرىپ، بالالاردىڭ جازعى دەمالىستاعى تۇرمىسىن بايىتۋ ءۇشىن، كۇنەس اۋداندىق جاسوسپىرىم مەكتەپ سىرتقى قيمىل ورتالىعى ەرتە قامدانىپ، وقۋشىلاردىڭ اۋەسىنە قاراي، جازعى دەمالىس مەزگىلىندە سۋرەت، ءبي، حاتكەرلىك، دەنە تاربيە جانە مۋزيكا سىندى 22 ءتۇر بويىنشا كۋرس اشقان، بيىل جازعى دەمالىستا 500 دەن اسا وقۋشى وسى ارادا كۋرسكە قاتىناسقان.
كۋرسانىت اينار شالقار قىزى: مەن ءبيدى توتەنشە ۇناتامىن، سەگىز جاسىمنان بيگە جاتتىققام، ءار جىلى جازعى، قىسقى دەمالىستا وسى اراعا كەلىپ ءبي ۇيرەنەمىن، تاباندى جاتتىعىپ، ەسەيگەندە ءبيشى بولۋدى ارماندايمىن،-دەدى.
تايكونداۋ جاتتىقتىرۋشىسى چين جيانشيۇڭ: بۇگىن سارايىمىزعا تايكونداۋ ۇيرەنۋگە كەلگەن بالالاردىڭ جاسى 4 جاستان 16 جاس ارالىعىندا، مەجەمەن 100 دىڭ ۇستىندە وقۋشى بار، ءبىز جاتتىعۋ ۋاقىتىنىڭ ۇزىن قىسقالىعىنا قاراي ءتورت كىلاس اشتىق، تايكونداۋ ۇيرەنۋ بالالاردىڭ تاماشا ادەت قالىپتاستىرىپ، دەنە ساپاسىن جوعارلاتۋىنا پايدالى-دەدى.

بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە