جاڭا حابارلار

ۇلانىڭمىن كوتەرەتىن تۋىڭدى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2017-03-12 22:48:56  

اۆتورى: ايبەك كولباي ۇلى


تاستارىڭا ءتىل بىتىرگەن قىنالار،
اسپانىڭنان تامعان نۇردىڭ قايماعى.
ءبورى جورتقان قىرقالارىڭ قۇلان جال،
قيالىمدى جەتەلەيدى ايعا ءالى.

شىڭعا بىتكەن شىنارىڭنىڭ تامىرىن،
سۋاراتىن جۇرەگىنىڭ قانىمەن.
بابالاردىڭ اسقاق جىرىن ساۋىرىم،
قىرانداردىڭ قاناتىنا جازىپ ەڭ.

سامالىڭمەن سىرىلادى تۇماندا،
كىرپىگىڭە ءمولدىر شىعىن قالدىرىپ.
شاڭ باسپاعان تازالىعىم ءجۇر وندا،
ەڭ العاشقى ماحابباتىن ءان قىلىپ.

ەنەسىنە باۋىر باسقان قۇلىنى،
قۇنانندا جاتىرقاماس جاۋتاڭداپ.
ۇلانىڭمىن كوتەرەتىن تۋىڭدى،
ساعىنىشىن كەتكەن ساعان ارقانداپ.


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە